Upravljanje otpadom

Upravljanje otpadom je ključni proces koji se odnosi na prikupljanje, transport, tretman, i odlaganje otpada na način koji minimizira negativne uticaje na životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Ovaj proces obuhvata različite aktivnosti poput recikliranja, kompostiranja, energetskog iskorištavanja, kao i bezbjednog odlaganja otpada na deponije.

Cilj upravljanja otpadom je smanjenje količine otpada koji se generiše, maksimiziranje recikliranja i ponovne upotrebe materijala, te smanjenje negativnih efekata otpada na životnu sredinu.

Upravljanje otpadom igra ključnu ulogu u očuvanju prirodnih resursa, smanjenju zagađenja voda, vazduha i zemljišta, kao i u kreiranju zdravijeg i održivijeg okruženja za sadašnje i buduće generacije.

U nastavku pogledajte zaključke nakon razgovora i edukacije sa zaposlenima u Deponiji d.o.o. https://nvuga.me/edukativna-posjeta-deponiji-d-o-o/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *